Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu NoweFinanse.pl

Informacje ogólne: 

 • NoweFinanse.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Nowe Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 17, 50-123 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546389, zwaną w dalszej części regulaminu „NF”.
 • Nowe Finanse Sp. z o.o. jest Agentem oraz Członkiem ANG Spółdzielnia i w jej imieniu świadczy swoje usługi
 • Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu NoweFinanse.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Serwis NoweFinanse.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat oferowanych usług pośrednictwa finansowego przez NF.
 • NF zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości NoweFinanse.pl.

Odpowiedzialność użytkownika

 • Korzystanie z NoweFinanse.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 • Zapewnia się Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 • Serwis nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Odpowiedzialność NF

 • Informacje zawarte w NoweFinanse.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 • Informacje przedstawione w NoweFinanse.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. NF dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 • Wszelkie informacje publikowane przez NF nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 • Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 • Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w NoweFinanse.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 • NF nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach NoweFinanse.pl jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 • NF ma prawo korygować zawartość strony internetowej NoweFinanse.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. NF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej NoweFinanse.pl w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które NF nie ponosi odpowiedzialności.
 • NF nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie NoweFinanse.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • Niniejsza serwis NoweFinanse.pl ma charakter wyłącznie informacyjny, a zamieszczone informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

Zastrzeżenia techniczne

 • Ze względu na techniczne ograniczenia NF nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 • Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu NF nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które NF nie ponosi odpowiedzialności.
 • NF dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
 • NF nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niej przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zgłoszeniowym.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez NF odbywa się na podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzania danych z ANG Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364515 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy przez XII Wydział Gospodarczy, NIP: 525 24 89 115, REGON: 142586599, która jest Administratorem Państwa danych osobowych.
 • Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zależności od wybranego formularza może być udzielana w celu:
 1. związanym pośrednictwem finansowym,
 2. marketingowym,
 3. nawiązania współpracy z NF
 • Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez NF działalności w zakresie pośrednictwa finansowego oraz w celu marketingu usług własnych NF
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji na adres kontakt@nowefinanse.pl
 • Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez NF usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji prosimy o przesłanie odwołania na adres kontakt@nowefinanse.pl
 • Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt na adres kontakt@nowefinanse.pl

Postanowienia końcowe

 • NF zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 • W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować e-mail kontakt@nowefinanse.pl
 • Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 • W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.